Over Stichting RSBA
De Stichting Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur bewaakt de kwaliteit van de leergang Sociaal Bedrijfskundig Adviseur en ziet er op toe dat de inhoud van de opleiding voldoet van aan de laatste wet- en regelgeving en toetsingskaders. Een College van Deskundigen ondersteunt de Stichting daarbij. Daarnaast geeft de Stichting als enige het certificaat Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur uit, als aantoonbaar is dat de deelnemer met goed gevolg alle examenonderdelen heeft afgerond.

Gedachtegoed
Het oprichten van de SRSBA (Stichting Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur) is voortgekomen vanuit de wens en behoefte om te komen tot een vernieuwende leergang op gebied van advisering rondom verzuim en re-integratieproblematieken.
De stichting is ervan overtuigd dat verzuim en re-integratie zich gelijktijdig en onlosmakelijk afspeelt op sociaal medisch, financieel en juridisch vlak. Naast de brede kennis die nodig is van de drie eerder vermelde krachtenvelden die, zo lijkt het, met een ondoorzichtige draad aan elkaar verbonden zijn, zit er op dit horizontale vlak nog een onderscheid. Een onderscheid dat lijkt te neigen naar verdeeldheid. Een werknemer zal handelen vanuit het oogpunt van gezondheid, inkomensbehoud en behoud van werk terwijl een werkgever acteert op continuïteit, kostenbeheersing en risicobeheersing. Maar in plaats van tegengesteld belang, zit daar juist de overeenkomst. De oplossing begint dan ook bij een holistische benadering van de problematiek en vervolgens op creatieve manier zoeken naar uitkomsten. Een holistische benadering en oplossingsrichting leidt meer dan eens tot de verticale ladder binnen een organisatie. Er zal afdelingsoverstijgend gedacht en gereageerd moeten worden waarbij vanuit directie steun dient te worden gegeven en waar nodig organisatorische aanpassingen doorgevoerd om te voorkomen dat omwille van microbelangen, oplossingen op meso- of macroniveau geblokkeerd/gefrustreerd worden.

Doelstelling
De Stichting heeft een vierledig doel:

  1. De Stichting ziet er op toe dat de kwaliteit van de leergang geborgd blijft. Het gedachtegoed dient in stand gehouden te worden en als mogelijke toekomstige ontwikkelingen/wijzigingen in wet-, regelgeving, toetsingskaders of anderszins daartoe aanleiding geven, ziet de Stichting er op toe dat dit wordt geïncorporeerd in het curriculum teneinde de kwaliteit op hetzelfde niveau te houden. De Stichting is de enige die beoordeeld en aanwijst welke partij de leergang mag geven in relatie tot de verleende titel en het gedachtegoed dat de Stichting nastreeft en bewaakt.
  2. De Stichting ziet er op toe dat de deelnemers, die de leergang met succes hebben afgerond en de titel Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA) mogen voeren, dit ook in te toekomst mogen blijven doen door middel van de verplichte permanente educatie. Indien een deelnemer niet meer aan de voorwaarden voldoet zoals vastgelegd door de Stichting, is het enkel aan de Stichting om de naam van de deelnemer uit het register te verwijderen.
  3. De Stichting draagt zorg voor publicatie van de namen van de Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseurs op een openbaar register teneinde belanghebbenden ervan te kunnen vergewissen dat de titelhouder daadwerkelijk deze titel mag voeren op grond van de doelstellingen en kennisniveau zoals vastgelegd door de Stichting.
  4. De Stichting draagt het gedachtegoed uit door aan marktpartijen, geïnteresseerden en betrokkenen te laten weten dat er een opleiding die de deelnemer in staat is om het gedachtegoed in praktijk te kunnen brengen. Essentieel is de afweging daarbij dat het niet gaat om de verkopen van de opleider te stimuleren, maar om bij te dragen aan een daadwerkelijke efficiënter bedrijfsvoering bij werkgevers in alle facetten en minstens zo belangrijk, inkomenszekerheid en betere/langere inzetbaarheid bij werknemers zowel in het arbeidsleven als daarnaast en daarna.