Een Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur dient zich te houden aan de volgende gedragsregels:

 

1. De Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur onthoudt zich van alles wat de waardigheid van zijn/haar beroep kan schaden.

 

2. De Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur verricht slechts die werkzaamheden, waarvan hij/zij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kan dragen.

3. De Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur zal een opdracht niet aanvaarden of voortzetten, indien een onafhankelijk en objectief oordeel in gevaar komt door een persoonlijke band met de opdrachtgever.

4. Voorafgaand aan de opdrachtaanvaarding stelt de Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur zich op de hoogte van de context, achtergronden en mandaat van de opdrachtgever.

5. De Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur stelt voorafgaand de opdracht een opdrachtomschrijving/dienstverleningsvoorstel op. De opdrachtomschrijving dan wel dienstverleningsvoorstel bevat afspraken over:

  - De vraagstelling;

  - De aanpak/inhoud van de dienstverlening

  - De informatievoorziening naar relevante betrokkenen voor zover van toepassing,

  - De doorlooptijd, de fasering en de planning;

  - Een kostenraming;

  - De wijze van rapporteren;

  - De eigendoms- en auteursrechten;

  - De tijdige aankondiging van eventuele tijd- en budgetoverschrijdingen;

Nadere afspraken rondom wijzen van factureren, aansprakelijkheid, eigendoms- en auteursrechten etc. worden vastgelegd in de door de Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur aangedragen en daarmee van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden tenzij partijen onderling anders overeenkomen.

 

6. De Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur voert de opdracht zodanig uit dat hij de effecten van zijn aanpak kan verantwoorden aan zijn opdrachtgever

 

7. De Register Bedrijfskundig Adviseur voert de opdracht naar beste vermogen uit, zonder vooraf garanties te geven over het te behalen resultaat.

 

8. De Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur acht zich verplicht tot geheimhouding van alle te zijner/haar kennis gekomen vertrouwelijke informatie.

 

9. De Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en

blijft bestaan tussen opdrachtgever en hem.

 

10. De Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur zal alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat als zodanig te

 garanderen.

 

11. Indien problemen rijzen tengevolge van het feit dat bij de opdrachtgever ook andere organisatieadviseurs werkzaam zijn, dan zal de Register Sociaal

Bedrijfskundig Adviseur zich zodanig opstellen dat het belang van opdrachtgever centraal blijft staan.

 

12. Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur zal aan personen in dienst van opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht geen aanbiedingen voor

functies bij het bedrijf  van de Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur of bij een van zijn andere opdrachtgevers doen.

 

13. Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur garandeert haar neutraliteit en onafhankelijkheid

 

14.  Niet naleven van de gedragscode kan leiden tot een schriftelijke waarschuwing, schorsing of verwijdering uit het register en intrekking van het certificaat.

 

 

 NB¹ : waar “opdrachtgever” staat vermeld, kan dat ook gelezen worden als “werkgever” voor zover van toepassing

 NB ²: artikelen 4. 5, 9, 10 en 12  zijn niet van toepassing indien de Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur een dienstverband heeft met zijn/haar werkgever. De andere bepalingen blijven onverkort van kracht  

 

Klik hier om de gedragsregels te downloaden.