In het kader van de verplichte permanente educatie vindt vandaag de najaars nascholingsbijeenkomst plaats voor de 1e groep Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseurs in het rustieke herenhuis De Phil te Tilburg. Onder de bezielende leiding van Theo Stokking van VerzuimConsult worden de RSBA's  bijgesproken over de nieuwe Werkwijzer Poortwachter. Het gaat dan niet enkel om de verschillen tussen de toetsingskaders Werkwijzer Poortwachter en de voorganger van de werkwijzer, de RIV toets. Er is veel aandacht voor de vraag  hoe de verschillen die zich opbaren in de benadering van de verzuimdossiers op pragmatische wijze vertaald kunnen worden naar beleid. Want dat is immers hoe een RSBA zich onderscheidt van andere professionals. Vanuit een bottom up benadering de vertaalslag maken van praktijk naar beleid, rekening houdend met alle bedrijfseigen processen.